Privacy beleid GEvers Web-projects

GEvers Web-Projects hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar websites en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Verwerking persoonsgegevens
Via het invullen van een formulier op de website kan een website bezoeker een bericht sturen.

Hierbij worden de volgende gegevens vastgelegd:
Naam*
Telefoonnummer
Email*
Bericht*

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) of bij beëindiging van een opdracht.

Beveiliging
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft GEvers Web-Projects passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het betreft onder andere:Een intern autorisatieproces van onze medewerkers;
Een Interne procedure voor het omgaan met datalekken;
Het maken van een dagelijkse back-up van onze database; en
Het toepassen van een versleutelde verbinding op onze servers

Verstrekking aan derden
GEvers web-Projects verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Bij een aantal diensten maken wij gebruik van derde partijen die onder de verantwoordelijkheid van GEvers Web-Projects optreden als verwerker van persoonsgegevens. Het gaat om dienstverleners voor het verlenen van hosting en domeinregistraties. Wij doen uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigen van dit privacybeleid
GEvers Web-Projects houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.